مدیریت بحران یا بحران مدیریت؟ ۰۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۶:۳۰
در زیر ساطور ۰۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۱
کلمات معجزه‌گر در ارتباطات ۰۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۹
بدون شرح! ۰۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۲
سیل غارت‌گر اومد! ۰۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۶
بدون شرح! ۰۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۴