توزيع هزاران بادكنک توسط همياران و دواطلبان موسسه دوكى در پياده‌روى اربعين به كودكان